Skip links
adult architect blueprint business

5 kompetencija efektivnih menadžera

Efektivno upravljanje mora imati nekoga ko ima određene suštinske kompetencije i sposobnosti. Upravljanje je odraz lidera. 

A, šta je to što menadžera čini efektivnim? Kako možemo da utvrdimo da je njihovo upravljanje efektivno? Ukratko, odgovor bi mogao biti: oni maksimalno koriste raspoložive resurse, minimizuju gubitke i čine organizaciju profitabilnom. 

Međutim, ova tri pristupa čine ono što se očekuje od menadžera. Takođe bi trebalo da uključimo i stvaranje efektivnih timova, stvaranje neophodne sinergije, da bude uporan komunikator i da preuzima rizike koje bi između ostalog preuzeo samo istinski lider. 

Kompetencije efektivnog lidera 

1. Planiranje – Organizovanje – Usmjeravanje – Supervizija – Kontrolisanje:  

Svaki menadžer mora da zna ciklus upravljanja ili proces upravljanja. Tu počinje efektivno upravljanje. Efektivan menadžer mora znati ne samo koncepte, već i pravilnu primjenu svakog koraka ili faze.

Menadžer koji ne koristi ovaj alat ima ograničen domet i efektivnost. U nastavku ukratko objašnjavamo svaku od ovih kompetencija: 

  • Planiranje: podrazumijeva utvrđivanje prioriteta i definisanje ciljeva, kao i strategije koje vode ka ostvarenju tih ciljeva. Sistem kontrole je definisan da procjeni efektivnost upravljanja u ovom slučaju. 
  • Organizovanje: to je proces uspostavljanja odgovornosti, pozicija, autoriteta i raspodjele (materijalnih i finansijskih) resursa. Stvaraju se komunikacioni kanali. 
  • Usmjeravanje: jasno davanje konkretnih uputstava za postizanje ciljeva. Dodjeljuju se zadaci i odgovornosti. To takođe podrazumijeva liderstvo, motivaciju i upotrebu komunikacionih kanala. 
  • Supervizija: ne samo da znači procjenu učinka tima, već i pružanje podrške individualnim performansama. Napomena: ljudi se nadgledaju, a ciljevi se kontrolišu
  • Kontrola: sistem upravljanja je implementiran. To je konstantna procjena rezultata, sve do kraja roka (godine ili projekta.) Odstupanja se moraju ispraviti i prilagoditi planu.

2. Timski rad

Biti dio i znati kako biti dio tima visokih performansi. Menadžer nije izolovan entitet; ova osoba je dio složenog sistema zvanog kompanija, koji se sastoji od međuzavisnih sektora i pojedinaca. 

Odgovarajući učinak kompanije zavisi od ispravnog rada različitih sektora ili upravljačkih struktura koje ga čine. Efektivni menadžer zna kako je to biti dio tima kompanije. Međutim, oni bi takođe trebalo da znaju kako da odaberu, okupe i usmjere najbolje raspoložive ljudske talente kako bi razvili svoj rukovodeći stil. 

Ako bilo koji od ova dva pristupa ne bude usvojen ili su nedovoljno postignuti, generalno upravljanje kompanijom se neće poboljšati. 

3. Efektivno upravljanje raspoloživim resursima

Znanje i pravilno korišćenje svakog resursa (kao što su ljudski, finansijski, materijalni i vremenski resursi) će se odmah isplatiti u kompaniji. 

Efektivni menadžer zna kada, kako i koliko resursa treba da koristi. To je očigledno kompetencija stečena akademskim obrazovanjem, stalnom obukom i iskustvom menadžmenta (uključujući uspjehe i neuspjehe.) 

4. Efikasna komunikacija

Slušanje sa empatijom i jasno komuniciranje. Efektivni menadžer mora biti iskusan komunikator, ne samo izvan kompanije, već i unutar iste. 

Kompaniji su potrebni rukovodioci sposobni da stvaraju asertivne komunikacione kanale. Ništa se ne smije pretpostaviti; umjesto toga stvari treba pozitivno shvatiti. 

Menadžer mora biti u stanju da analizira okolnosti i okruženje i da razvije najbolju strategiju komunikacije na svim nivoima organizacije i van nje, bez straha i da zna moguće implikacije onoga šta će reći i kako će to izgovoriti. 

Poznavanje PCM je plus

5. Poznavanje specifičnog upravljanja u svojoj oblasti

Vrlo je pogodno za rukovodioca da široko zna odgovornosti koje preuzima (ili će preuzeti). Bez obzira da li je to oblast finansija, ljudskih resursa, operative, prodaje itd., Efektivni menadžer zna sve detalje i tehničke, pravne i poslovne implikacije u svojoj oblasti.