Skip links
photo of people doing handshakes

Kako organizaciona kultura utiče na ponašanje ljudi?

Dugo vremena, svjesno ili nesvjesno, važnost uspostavljanja kulture organizacije bila je potcijenjena, ali to je zapravo nematerijalni aspekt koji aktivno transformiše -opipljive- rezultate kompanije.

Srećom, ljudi zaduženi za upravljanje talentima, pa čak i vođe timova znaju koliko je vrijedna uloga organizacijske kulture u internoj strategiji i kako ona utiče na ponašanje ljudi.

Članovi organizacije, čak i ako imaju različite profile ponašanja, imaju tendenciju da s vremenom usvoje slična ponašanja i stavove zbog već uspostavljene organizacijske kulture. U tom smislu, lideri imaju izazov pronalaženja, ako je potrebno, mogućnosti za kolektivno poboljšanje i transformaciju vrijednosti, običaja, ponašanja i implicitnih normi koje oblikuju kulturu organizacije na dnevnoj bazi.

Prema nedavnoj Gallup studiji, visoko angažovani timovi mogu povećati profit kompanije do 21%. I ovu brojku ne treba potcijeniti; Pojava COVID-19 pokazala nam je da su kompanije sa slabom kulturom ranjivije od onih u kojima se ljudi osjećaju angažovanije.

Iz tog razloga, napori uvijek moraju biti usmjereni na ljude, kako bi mogli razviti svoje talente i kompetencije. Ako osoba osjeća da ima prilike da se profesionalno razvija u organizaciji, bit će motivisanija da se suoči s izazovima koji se pojavljuju.

Studija Culture 500 (MIT Sloan Management Review) otkrila je da su aspekti koje su zaposleni u 500 najvećih svjetskih kompanija najviše cijenili kvalitet i transparentnost komunikacije njihovih lidera, stavljajući organizacijsku kulturu među prioritete najvišeg menadžmenta.

Jasno je da ukoliko se organizaciona kultura ne transformiše u skladu sa novim potrebama i mogućnostima, uključujući vrijednosti, uvjerenja, oblike ponašanja, kao i misiju, ciljeve i prioritete; uprkos uloženim naporima, neophodna transformacija neće biti zaista postignuta.