Skip links

Liderstvo i njegov uticaj na organizaciono okruženje

“Pravi lider ima samopouzdanje da bude samostalan, hrabrost za donošenje teških odluka i saosjećanje da sluša potrebe drugih. On se ne trudi da bude lider, već to postaje svojim postupcima i integritetom svojih namjera. ” – Douglas MacArthur.

Liderstvo je proces uticaja na druge timskim radom, tako da oni rade sa entuzijazmom na ostvarivanju svojih ciljeva, prema Dejvisu i Njustromu (2003). S druge strane, radno okruženje smatramo skupom kvaliteta, osobina ili karakteristika koje su relativno trajne u određenom radnom okruženju i koje ljudi, koji čine organizaciju, percipiraju, osjećaju ili doživljavaju, istovremeno utičući na njihovo ponašanje.

Radno okruženje je direktno povezano sa produktivnošću, posvećenošću i, kao rezultat, dobrim stilom rukovođenja. Organizaciono okruženje se, na neki način, sastoji od aktivnosti svake osobe koja je dio kompanije. Imajući u vidu da će svaka akcija koju preduzmu ti ljudi imati uticaj na organizaciju, vjerujemo da će odgovarajuće motivisanje ljudi da izvršavaju svoje zadatke, usmjeravajući se na njihove potrebe, imati pozitivan uticaj.

Upravljanje liderstvom ima važnu ulogu u stvaranju dobrog ili lošeg okruženja. Značaj uloge lidera je takav da međunarodne studije sugerišu da 76% kompanija povezuje dobro liderstvo sa povećanjem produktivnosti u organizaciji. Liderstvo je snažna pokretačka snaga za stvaranje radnog okruženja koje je usklađeno sa potrebama ljudi. Na kraju, lideri će nadahnuti ljude koji rade u kompaniji da stvore sinergijsko ponašanje u timu, što će dovesti do ispunjenja ciljeva organizacije.

Dok je pozitivno okruženje orijentisano na opšte ciljeve, negativno može uništiti radno okruženje, stvarajući konfliktne situacije i slabe performanse.

Lideri imaju moć da utiču na ljude i njihovi postupci mogu motivisati članove tima da rade zajedno u pravcu zajedničkog cilja.

Paula Stolarz